Coöperant worden

Een eerste mogelijkheid om te investeren zal er zijn nadat de definitieve vergunningen zijn verkregen voor een nieuw windpark. Op die manier is er zekerheid dat het geld geïnvesteerd kan worden. Op dat moment kunnen eerst omwonenden en nadien ook andere geïnteresseerde klanten en personeel van Colruyt Group aandelen kopen van de coöperatie. 

Als je de voortgang van onze projecten met participatiemogelijkheden wil kennen, bezoek je best regelmatig onze website. Wil je op de hoogte gehouden worden, vul dan zeker ook het registratieformulier in. 

We willen in eerste instantie voorrang geven aan de omwonenden (op basis van postcode) van een nieuw project bij de ophaling van kapitaal.  Bij een nieuw project zal daarom een deel van het op te halen kapitaal eerst worden opengesteld voor omwonenden. Nadien kunnen personeel en klanten van Colruyt Group inschrijven totdat het volledige kapitaal is opgehaald. 

Neen. Kapitaal zal telkens worden opgehaald na het behalen van een definitieve vergunning en enkel voor het bedrag dat kan geïnvesteerd worden. Er wordt dus enkel geld opgehaald wanneer er zekerheid is dat het kan geïnvesteerd worden en dat er rendement kan worden gegenereerd voor de coöperant. Dat betekent dat je niet continu aandelen zal kunnen kopen en dat het aantal nieuwe aandelen ook beperkt zal zijn per inschrijvingsronde.

Het financiële luik

De nominale waarde van een aandeel bedraagt 250 €. Daarnaast zal in de loop der jaren een uitgiftepremie berekend worden. Deze uitgiftepremie wordt jaarlijks berekend op basis van het eigen vermogen van Eoly Coöperatie. De precieze waarde van de uitgiftepremie zal per kapitaalophaling bekend gemaakt worden. 

Wanneer je aandelen van de coöperatie wenst te kopen, betaal je dus de nominale waarde van je aandelen plus de uitgiftepremie. De instapkost staat zo in verhouding met de waarde van de coöperatie. Wanneer je later uit de coöperatie zou willen stappen, doe je dat ook aan de waarde van je aandelen op dat ogenblik. 

Het aantal aandelen per persoon zal beperkt zijn tot 20, of een bedrag van 5.000 € per coöperant. We willen het aantal aandelen per coöperant beperken zodat een groter aantal geïnteresseerden kan intekenen. 

Ja dat kan. Het maximaal aantal aandelen geldt per persoon. Indien bijvoorbeeld 2 gezinsleden coöperant worden, zal je maximaal 40 (2 x 20) aandelen kunnen kopen.

Het rendement zal afhankelijk zijn van de opbrengsten van alle windturbines van de coöperatie. Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering stemmen de aandeelhouders over de hoogte van het dividend. Daarbij wordt rekening gehouden met het wettelijk vastgestelde maximum van 6%, en met de financiële resultaten van het afgelopen jaar. De Raad van Bestuur verwacht om op middellange termijn een dividend van minimaal 4% en maximaal 6% te kunnen uitkeren aan de coöperanten 

Neen, maar we verwachten op middellange termijn een dividend van 4 à 6%.

Tot 190€ (inkomstenjaar 2015, aanslagjaar 2016) zijn de aandelen van particulieren vrijgesteld van roerende voorheffing.

Jaarlijks zal een Algemene Vergadering worden gehouden, waarbij alle coöperanten over een stem beschikken. Het is op deze Algemene vergadering dat onder meer de jaarrekening wordt voorgesteld en goedgekeurd, maar waar ook door de coöperanten zelf wordt gestemd over het al dan niet uit te keren dividend, de hoogte ervan en het toekennen van ristorno’s. Vooraleer dividenden en eventueel ristorno’s kunnen worden toegekend, moet een percentage van de winst worden besteed aan de wettelijke reserve.

Eenmaal coöperant

Bij de opstart van de coöperatie wordt geen levering van stroom voorzien.

Het is de bedoeling dat coöperanten flexibel kunnen uitstappen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen: enkel tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar. Bij Eoly Coöperatie betekent dat in de praktijk de eerste zes maanden van het kalenderjaar. Uitstappen kan jaarlijks.

De waarde van het scheidingsaandeel wordt berekend op basis van het eigen vermogen van de coöperatie, volgens de goedgekeurde jaarrekening van het boekjaar waarin je verzoekt om uit te treden. Je aandeel van 250 euro kan dus meer waard zijn op het ogenblik van je uitstap, gebaseerd op de waarde van de coöperatie. Je krijgt dan het hogere bedrag uitgekeerd.

De terugbetaling gebeurt na de Algemene Vergadering waarop de jaarrekening werd goedgekeurd. 

Elke coöperant zal, ongeacht het aantal aandelen, één stem hebben op de Algemene Vergadering, die jaarlijks wordt gehouden. Hier kan de coöperant onder meer mee de bestuurders van de coöperatie aanduiden en mee stemmen over de bestemming van de winst van de coöperatie.

Eoly als energieleverancier

Neen. Eoly levert enkel duurzame energie aan ondernemingen van Colruyt Group en aan externe bedrijven.

Overlastpreventie

We nemen verschillende maatregelen om te zorgen dat onze windturbines zo weinig mogelijk hinder veroorzaken hun omgeving:

  • Schaduwen: We berekenen de ogenblikken waarop de schaduw van elke turbine op een huis kan vallen. Indien nodig leggen we de windturbine stil tot de zon wat verder is gedraaid. 
  • Geluid: Voor de plaatsing van een turbine maken we geluidssimulaties. Die helpen ons om de geluidsnormen te respecteren. Zo heb je als buurtbewoner geen geluidshinder van de windturbines.
  • Dieren: We houden rekening met de vliegende dieren in de buurt. Waar nodig kijken we of er geen zeldzame of bedreigde vogels of vleermuizen in de buurt leven. In sommige gevallen laten we ook nieuw groen aanleggen als compenserende maatregel voor de windturbine.

Contacteer Eoly

Alle meldingen kan je versturen via ons contactformulier. We antwoorden zo snel mogelijk.

Eoly als energieleverancier

Kan ik als particulier groene stroom afnemen bij Eoly?

Neen. Eoly levert enkel duurzame energie aan ondernemingen van Colruyt Group en aan externe bedrijven.

Overlastpreventie

Welke maatregelen worden er genomen tegen hinder?

We nemen verschillende maatregelen om te zorgen dat onze windturbines zo weinig mogelijk hinder veroorzaken hun omgeving:

  • Schaduwen: We berekenen de ogenblikken waarop de schaduw van elke turbine op een huis kan vallen. Indien nodig leggen we de windturbine stil tot de zon wat verder is gedraaid. 
  • Geluid: Voor de plaatsing van een turbine maken we geluidssimulaties. Die helpen ons om de geluidsnormen te respecteren. Zo heb je als buurtbewoner geen geluidshinder van de windturbines.
  • Dieren: We houden rekening met de vliegende dieren in de buurt. Waar nodig kijken we of er geen zeldzame of bedreigde vogels of vleermuizen in de buurt leven. In sommige gevallen laten we ook nieuw groen aanleggen als compenserende maatregel voor de windturbine.

Contacteer Eoly

Hoe kan ik Eoly contacteren?

Alle meldingen kan je versturen via ons contactformulier. We antwoorden zo snel mogelijk.